20 października 2017

Cel konferencji

Archiwum Główne Akt Dawnych i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zapraszają do zgłaszania referatów do programu konferencji naukowej, która odbędzie się 20 października 2017r. w terminie do 28 IV 2017 r. na adres e-mail: jkrochmal@agad.gov.pl lub do Archiwum Głównego Akt Dawnych (00-263 Warszawa, ul. Długa 7).
Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.
Organizatorzy nie pobierają opłat konferencyjnych.

„Drogi do niepodległości 1914-1918” to cykl konferencji naukowych poświęconych kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza z nich odbyła się 8 XI 2016 r. w związku z setną rocznicą aktu 5 listopada 1916 r. W bieżącym roku odbędzie się kolejna, z okazji setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Ostatnie spotkanie zostanie zorganizowane jesienią 2018 r., w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tematykę konferencji z okazji stulecia Rady Regencyjnej wyznaczają przyczyny i konsekwencje jej powołania. Rada Regencyjna, utworzona na mocy patentu z 12 września 1917 r. wydanego przez cesarzy niemieckiego Wilhelma i austro-węgierskiego Karola, sprawowała czasowo najwyższą władzę państwową w Królestwie Polskim do czasu jej przekazania wyłonionemu królowi lub regentowi. Rada Regencyjna była kolejnym (po Tymczasowej Radzie Stanu) etapem budowy państwa polskiego na gruncie aktu 5 listopada 1916 r. Jej utworzenie wiązało się z niemieckimi planami ekspansji na Wschód i przeciwdziałaniem wpływom rewolucyjnym, przy coraz bardziej malejącej roli Austro-
Węgier w rozwiązaniu sprawy polskiej. W skład Rady Regencyjnej weszli: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Jej znaczenie polegało na uregulowaniu dekretami wielu ważnych kwestii ustrojowych, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, powoływaniu rządów, przeprowadzeniu wyborów do Rady Stanu, sprawującej władzę ustawodawczą, rozbudowaniu administracji państwowej, stworzeniu podstaw Wojska Polskiego i zalążków służby dyplomatycznej. W manifeście z 7 października 1918 r. Rada Regencyjna uznała dążenie narodu polskiego do niepodległości i utworzenia zjednoczonego państwa z dostępem do morza. Rozpoczęła też przejmowanie od władz okupacyjnych całej administracji. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojskowe Józefowi Piłsudskiemu, a 14 listopada także swoje obowiązki, kończąc tym samym swą działalność.
W przeciwieństwie do TRS Rada Regencyjna i rządy przez nią mianowane miały już określone, choć ograniczone, atrybuty władzy państwowej, a utworzona przez nią administracja i ustanowiony porządek prawny został uznany przez II Rzeczpospolitą.

Program

Szczegółowy plan konferencji

Program konferencji już wkrótce

Współorganizatorzy:

Konferencję dofinansowała:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kontakt
+48
Same cyfry, bez spacji lub kresek

Miejsce konferencji

Pałac Raczyńskich (AGAD)
Warszawa, ul. Długa 7

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: jkrochmal@agad.gov.pl

© 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.